PARA SA PAG-ISYU NG UNANG KARD SA MGA IF YOU ARE A DEPENDENT, GUARDIAN OR A BENEFICIARY OF A DECEASED SECURITY GUARD NA KUMUKUHA NG SECURITY LICENSE